Všeobecné obchodné podmienky služieb

I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky bližšie vymedzujú základné obchodné podmienky a vzťahy medzi spoločnosťou KARAVAN.sk s.r.o., so sídlom Seredská 247/4012, 917 05 Trnava, miestna časť Modranka, IČO: 34114653, zapísaná v OR OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 44281/T, (ďalej len „poskytovateľ“) ako materskej spoločnosti, rovnako dcérskym a sesterským spoločnostiam poskytovateľa a iným subjektom v rámci skupiny majetkovo a/alebo personálne prepojenými s poskytovateľom a ich zákazníkmi (ďalej len v jednotnom čísle „zákazník“) v oblasti vykonávania kúpnych zmlúv, nájomnej zmluvy, poskytovanie služieb a zmlúv o dielo, v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Podmienky a vzťahy neuvedené v týchto obchodných podmienok sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 2. Vzťahy neupravené VOP sa riadia uzatvorenou zmluvou o poskytovaní služieb, kúpnej zmluvy, nájomnej zmluvy, zmluvu o poskytovaní služieb, a zmlúv o dielo a podobne (ďalej len „Zmluva“) medzi poskytovateľom a zákazníkom a zákonom č. 513/1991 Z. z., Obchodný zákonník v platnom znení.
 3. Kontaktné údaje:
  Poštová adresa: Seredská 247/4012, 917 05 Trnava, miestna časť Modranka
  Telefón: +421 905 224 466
  E-mail: info@karavan.sk

II. Vymedzenie pojmov

 1. Poskytovateľom sa chápe spoločnosť KARAVAN.sk s.r.o., so sídlom Seredská 247/4012, 917 05 Trnava, miestna časť Modranka, IČO: 34 114 653, zapísaná v OR OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 44281/T.
 2. Zákazníkom sa chápe právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorej je poskytovaná služba, predávaný tovar, prenechaná vec do nájmu  ako aj  činností súvisiace s podnikaním zákazníka od spoločnosti KARAVAN.sk s.r.o. alebo od jej majetkovo a/alebo personálne prepojenými spoločnosťami.
 3. Zmluvou o poskytovaní služieb sa chápe zmluva uzatvorená medzi poskytovateľom a zákazníkom, ktorej predmetom je najmä udelenie súhlasu poskytovanie služieb čí výslovne alebo konkludentne s rozsahom a spôsobom, predmetom poskytovania služieb zo strany zákazníka a poskytovateľa.
 4. Webovým sídlom sa chápe internetová stránka poskytovateľa www.karavan.sk.

III. Informácie o produktoch, službách a ich cenách

 1. Informácie o produktoch a službách poskytovateľa sú verejne dostupné na webovom sídle poskytovateľa a v tlačených materiáloch. Na vyžiadanie zákazníka je možné tieto informácie poskytnúť v sídle poskytovateľa alebo v niektorej z jeho pobočkách a k dispozícii sú tiež v aktuálnych tlačených materiáloch vydávaných poskytovateľom. Ceny produktov a služieb poskytovateľa sú upravené aktuálnym cenníkom uvedeným na webovom sídle poskytovateľa, samostatným dopytom na vyžiadanie, alebo sú predmetom osobitnej dohody. Všetky ceny tovarov a služieb sú uvádzané s DPH.

IV. Vybavovanie objednávok

 1. Objednávku môže zákazník urobiť u poskytovateľa a to osobne, telefonicky, e-mailom, na webovom sídle poskytovateľa na základe vyplnenia formulára. Uskutočnením objednávky zákazníkom súhlasí s týmito VOP, záväzne objednáva predmet objednávky. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy a/alebo zmluvy o poskytnutí služieb a/alebo nájomnej zmluvy. K uzavretiu zmluvy dochádza aj okamihom jej plnenie poskytovateľom. Zmluva môže byť uzatvorená aj ústne, ale aj odovzdaním predmetu kúpy zákazníkovi alebo poskytnutím služby. Zmluvu možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo zo zákonom stanovených dôvodov.
 2. Objednávku s dodatkom alebo odchýlkou zmluvné strany považuje za nový návrh zmluvy. Ponuka musí byť zákazníkom prijatá bez akýchkoľvek výhrad, prípadne poskytovateľ na žiadosť zákazníka vypracuje ponuku.
 3. Poskytovateľ v čo najkratšom termíne, zvyčajne však do 3 pracovných dní, vybaví objednávku odoslaním produktu alebo poskytnutím služby, alebo to zákazníkovi potvrdí.
 4. Uzavretím zmluvy a/alebo poskytovaním služieb poskytovateľom zákazníkovi, prevzatím tovaru zákazníkom, zákazník potvrdzuje, že sa bezvýhradne oboznámil s týmito podmienkami a že s nimi súhlasí. Na tieto podmienky je objednávateľ dostatočným spôsobom upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Tieto podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy.

V. Dodacie podmienky

 1. Tovary môžu byť prevzaté osobne v u poskytovateľa, zaslané poštou alebo elektronicky, a služby sa poskytujú poskytnutím služby.

VI. Platobné podmienky

 1. Pri objednávke tovaru si zákazník môže vybrať medzi bezhotovostným prevodom, platbou vopred na základe preddavkovej faktúry a platbou na dobierku za príplatok.
 2. Individuálne služby môže zákazník uhradiť bezhotovostným prevodom vopred na základe preddavkovej faktúry alebo bezhotovostným prevodom na faktúru.
 3. Platné ceny za produkty, služby a poplatky sú uvedené v cenníkoch zverejnených na webovom sídle poskytovateľa alebo na vyžiadanie.
 4. Tovar ostáva vlastníctvom poskytovateľa do úplnej úhrady jeho ceny.

VII. Záručné podmienky, zodpovednosť za vady a vyššia moc

 1. Postup pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácií produktu a služieb, ktorý bol zakúpené / poskytnuté u poskytovateľa, u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva zákazníka zo zodpovednosti za vady, alebo ak ide o rozpor so zmluvou, je upravený reklamačným poriadkom, ktorý je zverejnený vo všetkých predajných miestach a na webovom sídle poskytovateľa.
 2. Poskytovateľ nezodpovedá za čiastočné alebo úplné neplnenie povinností podľa zmluvy a týchto VOP v prípade, ak toto neplnenie nastalo v dôsledku vyššej moci.
 3. Za vyššiu moc (vis maior) sa na účely týchto VOP považujú okolnosti, ktoré nastali nezávisle od vôle poskytovateľa, bez jeho zavinenia, sú nepredvídateľné, prípadne predvídateľné avšak neovplyvniteľné, pričom majú vplyv na plnenie zmluvy a týchto VOP, najmä:
  1. prírodné udalosti ako požiar, povodeň, zemetrasenie, blesk, krupobitie, silný vietor, veterná smršť, snehová víchrica, extrémny mráz a pod.,
  2. štrajk, mobilizácia, vojna, núdzový stav,
  3. obchodné, menové, politické, prípadne iné opatrenia orgánov verejnej moci.
 4. Pokiaľ okolnosti vyššej moci netrvajú dlhšie ako tri mesiace, poskytovateľ a zákazník sú povinní naďalej plniť svoje povinnosti zo zmluvy a týchto VOP, pričom lehota plnenia sa predlžuje o dobu trvania vyššej moci, okrem povinnosti zákazníka uhradiť cenu za produkty a služby poskytovateľa.
 5. V prípade, že sa poskytovateľ odvoláva na vyššiu moc, je povinný to oznámiť zákazníkovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní, vznik okolností vyššej moci spolu s oznámením aspoň približného možného času plnenia e – mailovou správou kontaktným osobám zákazníka. Rovnakým spôsobom oznámi poskytovateľ zákazníkovi ukončenie okolností vyššej moci.
 6. V prípade, ak okolnosti vyššej moci trvajú dlhšie ako tri mesiace, je poskytovateľ, proti ktorému pôsobí vyššia moc, oprávnený odstúpiť od zmluvy, bez toho, aby bol zákazník povinný poskytnúť náhradu škody.
 7. V prípade, ak poskytovateľ nebude schopný plniť zmluvu v termíne stanovenom zmluvou z dôvodov vyššej moci, čas plnenia sa primerane predlžuje o čas trvania dôvodov vyššej moci. Ak sa v dôsledku vyššej moci stane plnenie poskytovateľa nemožným, jeho povinnosť plniť zákazníkovi zaniká.

VIII. Podmienky spracúvania osobných údajov

 1. Poskytovateľ spracúva osobné údaje zákazníka, v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“). Všetky informácie sú uvedené na webovom sídle poskytovateľa.

IX. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP sú súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi poskytovateľom a zákazníkom, a to v aktuálnom znení uvedené na webovom sídle poskytovateľa.
 2. Všetky spory sa zmluvné strany pokúsia riešiť mimosúdnou cestou za účelom zachovania dobrých obchodných vzťahov. V prípade, ak k tomu nedôjde, sa zmluvné strany dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe týchto podmienok alebo uzatvorenej zmluvy alebo súvisiacich s týmito podmienkami alebo zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik, náhrada škody voči konateľovi, ako aj spory, ktoré vzniknú z iných právnych vzťahov vzniknutých pred podpisom zmluvy, budú riešené pred Všeobecným Rozhodcovským súdom SR, Dunajská 8, 811 08 Bratislava (ďalej len „rozhodcovský súd“) jediným rozhodcom podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu. Strany sa týmto dohodli na dodatočnom doplnení právomoci rozhodcovského súdu k predošlým právnym vzťahom medzi stranami. Rozhodcu ustanovuje a vymenuje rozhodcovský súd. Rozhodnutie rozhodcovského súdu bude pre strany konečné a záväzné. Strany sa výslovne dohodli na možnosti súdu v zmysle ust. § 22a ods. 1 zákona č. 244/2002 Z. z., o rozhodcovskom konaní.Adresa pre elektronickú komunikáciu rozhodcovského súdu je: podatelna@vrssr.sk. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvárajú na základe ich slobodnej a vážnej vôle, zmluvu si prečítali, s jej obsahom sa oboznámili a jej obsahu rozumejú.
 3. Poskytovateľ je oprávnený zmeniť jednostranne tieto VOP a je povinný bez zbytočného odkladu zverejniť novú verziu VOP na svojom webovom sídle.
 4. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom zverejnenia.
KARAVAN.SK

TRNAVA

KARAVAN.sk s.r.o.
Seredská 247/4012
917 05 Trnava – Modranka
Slovenská republika


KOŠICE

Haniska 483
04457 Košice - okolie
Slovenská republika