Zásady ochrany osobných údajov a informačná povinnosť k spracúvaniu osobných údajov spoločnosti KARAVAN.sk s.r.o.

v zmysle čl. 13 a čl. 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
(ďalej ako „Nariadenie“)


Prevádzkovateľom je spoločnosť KARAVAN.sk s.r.o., so sídlom Seredská 247/4012, 917 05 Trnava, IČO:  34 114 653, zapísaná v OR OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 44281/T, (ďalej aj ako „KARAVAN“ alebo „Prevádzkovateľ“).

1. Kontaktné údaje Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľa môžete kontaktovať na KARAVAN.sk s.r.o., so sídlom Seredská 247/4012, 917 05 Trnava, e-mailom na všeobecnú e-mailovú adresu info@karavan.sk

2. Všeobecné informácie

Prevádzkovateľ postupuje pri spracúvaní Vašich osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Zákon“).

Prevádzkovateľ získava osobné údaje priamo od Vás ako dotknutej osoby (ďalej aj ako „Dotknutá osoba“) alebo od inej osoby, ktorá nám poskytne Vaše osobné údaje. Môže tak nastať situácia, že Prevádzkovateľ získa osobné údaje aj od inej osoby, ako priamo od Vás, preto tento dokument poskytuje informácie všetkým Dotknutým osobám ako v zmysle čl. 13, tak aj v zmysle čl. 14 Naradenia.

Všetky osobné údaje, ktoré o Vás Prevádzkovateľ ako o Dotknutej osobe spracováva sú spracovávané iba pre odôvodnené účely spracúvania osobných údajov, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia, k čomu Prevádzkovateľ zároveň prijíma internú dokumentáciu obsahujúcu bezpečnostné opatrenia vo vzťahu k ochrane osobných údajov spracúvaných Prevádzkovateľom. Ochrana Vašich osobných údajov je zásadnou prioritou Prevádzkovateľa, pričom v tomto dokumente, nájdete informácie o tom, aké osobné údaje o Vás spracovávame, za akým účelom, na akom právnom základe, komu môžeme Vaše osobné údaje poskytovať a predovšetkým aké máte v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov práva a pod..

3. Účely spracúvania osobných údajov, kategórie osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje výlučne v súlade so zásadou zákonnosti, a to výhradne v nasledovných prípadoch:

Plnenie zmluvných povinností na základe zmluvy a predzmluvných vzťahov – Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje pri plnení zmluvy s Dotknutou osobou, v rozsahu potrebnom k plneniu zmluvných povinností. K spracovávaniu osobných údajov pri plnení zmluvných povinností dochádza napr. pri uzatváraní a plnení o poskytovaní služieb a dodávke tovaru s dodávateľmi, odberateľmi a pod., ktoré sú uzatvorené medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou, vrátane predzmluvných vzťahov.

Plnenie zákonných povinností – Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje aj pri plnení zákonných povinností. Týmito zákonnými povinnosťami sú napr. povinnosti vyplývajúce z  predpisov o účtovníctve, z predpisov súvisiacich s auditmi a pod..

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa – Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje aj na základe svojho oprávneného záujmu, výlučne v prípadoch, ak je spracovávanie nevyhnutné na sledovanie oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak nad týmito záujmami neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody Dotknutej osoby. Oprávnený záujem Prevádzkovateľ aplikuje napr. pri vedení evidencie dodávateľov v zmluvných vzťahoch a pod..

V prípade udeleného súhlasu Dotknutej osoby – Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje aj na základe Vášho slobodne udeleného súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov, vždy výlučne na účel, na ktorý mu svoj súhlas udelíte. 

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré sú potrebné na spracovávanie osobných údajov v súlade so zásadou minimalizácie tak, aby Prevádzkovateľ mohol plniť svoje zmluvné a zákonné povinnosti, prípadne ich spracúvať na základe svojho oprávneného záujmu pri vykonávaní svojej podnikateľskej činnosti, a to najmä, aj keď nie výhradne v nasledovných oblastiach:

 • pri prevádzkovaní e-shopu Prevádzkovateľa prostredníctvom elektronického obchodu na webovom sídle Prevádzkovateľa https://shop.karavan.sk,
 • pri predaji motorových vozidiel vykonávanom Prevádzkovateľom,
 • pri poskytovaní servisných služieb Prevádzkovateľom a
 • pri požičiavaní motorových vozidiel Prevádzkovateľom tretím osobám.

Prevádzkovateľ určuje dobu spracúvania osobných údajov v súlade so zásadou minimalizácie, pričom spracúva osobné údaje najmä počas nasledovne určených dôb:

 • počas doby stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi, v prípade, keď spracúva osobné údaje na základe plnenia zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa,
 • počas doby trvania zmluvného vzťahu, resp. doby trvania predzmluvných opatrení, v prípade, keď spracúva osobné údaje na základe plnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení,
 • počas doby trvania oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, v prípade, keď je spracúvanie osobných údajov Prevádzkovateľom vykonávane na právnom základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa,
 • počas doby udeleného súhlasu na spracúvanie osobných údajov, v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ určil doby spracúvania osobných údajov, počas ktorých je Prevádzkovateľ oprávnený osobné údaje spracúvať na základe vyššie stanovených kritérií, pričom jednotlivé konkrétne doby spracúvania osobných údajov sú stanovené v interných predpisoch Prevádzkovateľa. Vy ako Dotknutá osoba môžete kedykoľvek osloviť Prevádzkovateľa s požiadavkou o uvedenie konkrétnej lehoty spracúvania Vašich osobných údajov. Po uplynutí príslušnej doby spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje výhradne iba na špeciálne účely, akými sú napríklad archivácia alebo štatistika

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Dotknutých osôb najmä za nasledujúcimi účelmi:

Plnenie zmluvných povinností na základe zmluvy a predzmluvných vzťahov pri vykonávaní podnikateľskej činnosti
Osobné údaje na účel plnenia zmluvných povinností na základe zmluvy a predzmluvných vzťahov pri vykonávaní podnikateľskej činnosti sú Prevádzkovateľom spracúvané v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia v rámci nevyhnutnosti ich spracúvania v záujme plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti Dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvných povinností a v prípade ich neposkytnutia nemôže dôjsť k zmluvnému plneniu zo strany Prevádzkovateľa.

Vybavovanie reklamácii
Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti vybavovania reklamácii je plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, vyplývajúcich  z osobitných predpisov (Obchodný zákonník, Občiansky zákonník a podobne). Právnym základom spracúvania osobných údajov (vrátane ich poskytovania tretím stranám) je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby.

Evidencia zmluvných partnerov a ich kontaktných osôb
Osobné údaje na účel vedenia evidencie obchodných partnerov a ich kontaktných osôb sú Prevádzkovateľom spracúvané v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia v rámci nevyhnutnosti ich spracúvania za účelom riadneho výkonu činnosti Prevádzkovateľa. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem sledovaný Prevádzkovateľom, spočívajúci v potrebe evidencie kontaktnej osoby obchodných partnerov Prevádzkovateľa.

Registrácia užívateľa a vedenie registrovaného účtu užívateľa
Osobné údaje na účel registrácie užívateľa a vedenie účtu pre užívateľa na internetovej stránke Prevádzkovateľa pri prevádzkovaní e-shopu Prevádzkovateľom sú Prevádzkovateľom spracúvané v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem sledovaný Prevádzkovateľom, spočívajúci v uľahčení a zrýchlení nákupu užívateľa.

Účinná obhajoba v prípade sporu
Osobné údaje na účel účinnej obhajoby Prevádzkovateľa v prípade sporu s jeho obchodnými partnermi sú Prevádzkovateľom spracúvané v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia v rámci nevyhnutnosti ich spracúvania za účelom zabezpečenia účinnej a zákonnej obhajoby prevádzkovateľa v prípade vzniku sporu s treťou osobou. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem sledovaný Prevádzkovateľom, spočívajúci v umožnení zákonnej obrany Prevádzkovateľa v prípade sporu s jeho klientom.

Spracovanie účtovných dokladov
Účelom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, vyplývajúcich  z osobitných predpisov (zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, a podobne). Právnym základom spracúvania osobných údajov (vrátane ich poskytovania tretím stranám) je plnenie zákonnej povinnosti.

Obchodná komunikácia
Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti obchodnej komunikácie je príprava a realizácia podnikateľských aktivít Prevádzkovateľa. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je právo podnikať v rozsahu predmetu jeho činnosti.

Vybavovanie žiadostí Dotknutých osôb
Prevádzkovateľ môže, v prípade, ak dôjde k uplatneniu nárokov Dotknutých osôb spracúvať ich osobné údaje aj za účelom vybavovania žiadostí Dotknutých osôb a evidencie uplatnených práv dotknutých osôb, pričom v takomto prípade je právnym základom zákonná povinnosť Prevádzkovateľa. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou Dotknutej osoby.

Evidencia uplatnených práv Dotknutých osôb
Účelom spracúvania osobných údajov v rámci evidencie uplatnených práv Dotknutých osôb je zabezpečiť evidenciu uplatnených práv Dotknutých osôb, aby bol Prevádzkovateľ schopný preukázať, že informácie v zmysle čl. 13 a čl. 14 Nariadenia, resp. oznámenia v zmysle čl. 15 až 22 a čl. 34 Nariadenia, boli poskytnuté / vybavené. Účelom spracúvania osobných údajov je teda evidencia uplatnených práv Dotknutých osôb a evidencia vybavenia uplatnených práv Dotknutých osôb. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom v zmysle Nariadenia. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je potreba zabezpečiť zodpovedajúcu evidenciu vybavenia uplatnených práv Dotknutých osôb.

V prípade, ak by nedošlo k poskytnutiu osobných údajov Prevádzkovateľovi, v niektorých prípadoch by nebolo možné splniť povinnosti Prevádzkovateľa uložené právnymi predpismi a/alebo zákonmi alebo by nebolo možné uzavrieť medzi Prevádzkovateľom a treťou osobou zmluvu a/alebo iný zmluvný vzťah.

4. Práva Dotknutých osôb

Ochrana Vašich osobných údajov ako dotknutých osôb sa spravuje ustanoveniami Nariadenia, pričom práva Dotknutých osôb sú upravené Nariadením, Zákonom, ako aj ďalšími právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Na základe Vašej žiadosti máte ako Dotknutá osoba právo požadovať:

Právo na prístup
Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, ak nie je z Vašej strany požadované inak.

Právo na nápravu
Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. V prípade, že osobné údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, tieto osobné údaje upravíme, aktualizujeme alebo doplníme na základe Vášho podnetu.

Právo na vymazanie
Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracovania
Taktiež máte právo nás požiadať, aby sme ďalej nespracovávali Vaše osobné údaje. V prípade, keď si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, nie sú správne, spracovávanie je protizákonné a žiadate o obmedzenie spracovávania, nepotrebujeme Vaše osobné údaje, ale potrebujete ich ako Dotknutá osoba pri uplatňovaní právnych nárokov alebo keď si myslíte, že Prevádzkovateľ nemá oprávnený dôvod Vaše osobné údaje ďalej spracovávať.

Právo na prenosnosť údajov
Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému subjektu, podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré spracovávame na  základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán, na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili alebo v prípade, ak spracúvame osobné údaje automatizovanými prostriedkami.

Právo namietať
Máte právo namietať voči spracovaniu osobných údajov, napríklad v prípade, ak spracovávame Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracovávaní, pri ktorom prichádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracovaniu osobných údajov, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracovávať, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na takéto spracovávanie.

Práva súvisiace s profilovaním alebo automatizovaným rozhodovaním

Prevádzkovateľ nepoužíva pri spracovávaní osobných údajov automatizované individuálne rozhodovanie alebo profilovanie.

Právo podať sťažnosť alebo podnet
So sťažnosťou sa môžete obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

5. Uplatnenie Vašich práv

Vaše práva uvedené v predchádzajúcom odseku tejto informačnej povinnosti Prevádzkovateľa môžete uplatniť:

 • písomne, zaslaním žiadosti alebo osobným doručením žiadosti na adresu KARAVAN.sk s.r.o., Seredská 247/4012, 917 05 Trnava,
 • elektronicky, prostredníctvom e-mailovej adresy info@karavan.sk
 • ústne, na adrese nášho sídla KARAVAN.sk s.r.o., Seredská 247/4012, 917 05 Trnava, o čom bude spísaný písomný záznam, ktorého kópia Vám bude predložená.

Odpoveď Vám poskytneme do jedného mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch sme oprávnení predĺžiť lehotu na poskytnutie odpovede a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí Dotknutých osôb, najviac však o dva mesiace. O predĺžení lehoty Vás budeme vždy informovať.

6. Prenos do tretích krajín a medzinárodných organizácií

Prevádzkovateľ štandardne nevykonáva prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín (krajín mimo EÚ a EHS), ani medzinárodných organizácií.

7. Príjemcovia

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom – prevažne sprostredkovateľom a tretím stranám. Medzi ne patria najmä spoločnosti, s ktorými spolupracujeme – napr. kuriérske spoločnosti, spoločnosti zabezpečujúce IT služby ako správa webovej stránky, správa e-mailových klientov, spoločnosti poskytujúce účtovné a finančné služby, spoločnosti poskytujúce bezpečnostné a strážne služby, archívnické služby a pod.. V prípade využitia sprostredkovateľov  využívame výlučne sprostredkovateľov, ktorí prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia, prostredníctvom ktorých sú splnené požiadavky predpisov o ochrane osobných údajov k bezpečnému spracovávaniu Vašich osobných údajov.

Taktiež Vaše osobné údaje, v prípade zákonnej povinnosti poskytujeme zákonom oprávneným subjektom, medzi ktoré môžu patriť súdy, orgány činné v trestnom konaní, daňové úrady, Úrad na ochranu osobných údajov, iné oprávnené subjekty a pod..

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto zásady ochrany osobných údajov upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, ak zmeníme tieto zásady podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

 
Informačné memorandum k súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Vážení klienti,

v tomto informačnom memorande vám chceme poskytnúť podrobné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov na marketingové účely a zdieľanie.

Na úvod by sme vám chceli vysvetliť, prečo sme vás požiadali o súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely.

Hlavným cieľom uvedeného spracovania je ponúknuť vám najnovšie informácie o aktuálnych a nových produktoch a službách KARAVAN.sk s.r.o., IČO: 34114653, so sídlom: Seredská 247/4012, 917 05 Trnava, miestna časť Modranka. Ďalším cieľom je poskytovať časovo obmedzené ponuky a praktické informácie, a to v písomnej alebo elektronickej forme. Snažíme sa vytvárať ponuky na mieru na základe segmentácie a profilovania a prezentovať vám iba relevantné ponuky produktov a služieb, aby ste neboli zaplavení ponukami produktov, ktoré už máte k dispozícii alebo ktoré nevyhovujú vašim potrebám.

Vzhľadom na to, že 25. 5. 2018 nadobudlo účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, je potrebné, aby sme od vás získali súhlas, ktorý zodpovedá novým požiadavkám.

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme pripravili vo forme otázok, aby toto informačné memorandum bolo čo najviac prehľadné a praktické z hľadiska vyhľadávania informácií. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k vami poskytnutému súhlasu, zavolajte na našu linku, použite našu e-mailovú adresu alebo nám napíšte na korešpondenčnú adresu spoločnosti.

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Kto je správca vašich osobných údajov?
2. Aké vaše osobné údaje spracúvame?
3. Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú?
4. Na aké účely ste poskytli svoj súhlas?
5. Prečo dochádza k profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu?
6. Ako dlho budeme spracúvať vaše osobné údaje?
7. Kto sú naši obchodní partneri?
8. Kto môže mať prístup k vašim osobným údajom?
9. Aké sú vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?
10. Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov?

1. KTO JE SPRÁVCA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Správca osobných údajov je spoločnosť, ktorá určuje účel a prostriedky spracovávania osobných údajov.
Na marketingové účely je správca vašich osobných údajov nasledujúce spoločnosti v Slovenskej republike.

 • KARAVAN.sk s.r.o., IČO: 34114653, so sídlom: Seredská 247/4012, 917 05 Trnava, miestna časť Modranka, E-mail: info@karavan.sk (ďalej aj spolu „ prevádzkovateľ“).

V prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov sa na túto spoločnosti môžete obrátiť na korešpondenčnej adrese prevádzkovateľa.

Taktiež môžete kontaktovať zodpovednú osobu v spoločnosti, ktorá dohliada na riadne spracúvanie vašich osobných údajov, a to na alebo na e-mailovej adrese.

2. AKÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?

Na marketingové účely spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov, ktoré nám pomáhajú určiť ponuku produktov a služieb, ktorá by sa vám mohla páčiť a riešiť vaše potreby.

 • Základné identifikačné údaje – meno, priezvisko, sídlo, adresa bydliska, IČO (v prípade podnikania).
 • Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa.
 • Informácie o využití produktov a služieb prevádzkovateľa – napríklad aké produkty od nás máte, aké produkty ste u nás mali v minulosti, informácie o využívaní internetovej zákazníckej zóny, informácie o vašich nastaveniach atď. Na základe týchto údajov vám vieme odporúčať vhodné produkty a služby.
 • Informácie zo záznamov telefonických hovorov alebo iných interakcií s vami, napríklad pomocou e-mailu, chatu, SMS správ.
 • Geolokačné údaje – geolokačné údaje z webového prehliadača alebo z mobilných aplikácií . Tieto údaje môžu zvyčajne slúžiť na odporúčanie kontaktu na najbližšieho servisného centra, pobočku.

3. Z AKÝCH ZDROJOV OSOBNÉ ÚDAJE POCHÁDZAJÚ?

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od vás. Tieto osobné údaje uvádzate vo formulári, v produktovom odporúčaní, prípadne ste ich uviedli na ďalších dokumentoch alebo ich môžeme odvodiť z iných údajov, ktoré máme o vás zaznamenané.
Osobné údaje môžu tiež pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z obchodného registra, profesijných registrov atď.
Vaše osobné údaje tiež môžu pochádzať od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené zaobchádzať.

4. NA AKÉ ÚČELY STE POSKYTLI SVOJ SÚHLAS?

Prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje vždy len na vopred vymedzený a legitímny účel spracúvania, pričom vždy musí existovať príslušný právny základ na takéto spracúvanie. Prevádzkovateľ si vás dovoľuje ubezpečiť, že vaše osobné údaje nikdy nie sú ďalej spracúvané na účely nezlučiteľné s pôvodne stanovenými účelmi spracúvania.

Súhlas ste poskytli na marketingové účely, ktoré zahŕňajú nasledujúce činnosti:

 • ponuka produktov a služieb prevádzkovateľa a našich obchodných partnerov. Ponuky vám na základe vášho súhlasu môžeme poskytovať elektronickou formou, najmä formou e-mailových správ alebo správ posielaných na mobilné zariadenia cez telefónne číslo, prostredníctvom webovej klientskej zóny alebo mobilných aplikácií prevádzkovateľa, písomnou formou alebo formou telefonického hovoru,
 • automatizované spracúvanie osobných údajov s cieľom prispôsobiť obchodnú ponuku vašim individuálnym potrebám,
 • prenos osobných údajov v rovnakom rozsahu obchodnému partnerovi,
 • prieskumy trhu a prieskumy spokojnosti zákazníkov s využívanými produktmi a službami. Súhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby sme vám mohli posielať individuálne ponuky produktov a služieb o a našich obchodných partnerov. Bez takto poskytnutého súhlasu vám individuálne ponuky produktov a služieb nemôžeme poskytovať.

Prevádzkovateľ môže v určitých prípadoch spracúvať vaše osobné údaje aj prostredníctvom sprostredkovateľov. Sprostredkovateľ je subjekt, ktorého prevádzkovateľ poverí spracúvaním osobných údajov v súlade s článkom 28 GDPR. Na poverenie spracúvaním vašich údajov prostredníctvom sprostredkovateľa sa nevyžaduje váš súhlas, prípadne iný právny základ, ako je to v prípade poskytovania údajov iným prevádzkovateľom. Sprostredkovateľ v takomto prípade spracúva vaše osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa nemá negatívny vplyv na výkon a uplatňovanie si vašich práv ako dotknutej osoby ustanovených v kapitole III GDPR, pričom príslušné práva si klient môže uplatniť u prevádzkovateľa alebo tiež priamo u konkrétneho sprostredkovateľa, prostredníctvom ktorého sú vaše údaje spracúvané.

Prevádzkovateľ si vás dovoľuje ubezpečiť, že využíva len sprostredkovateľov poskytujúcich primerané technické, organizačné a ďalšie opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky GDPR a aby bola v plnom rozsahu zabezpečená ochrana práv dotknutej osoby.

5. PREČO DOCHÁDZA K PROFILOVANIU A AUTOMATIZOVANÉMU ROZHODOVANIU?

Naše spoločnosti sa vám snažia poskytovať individuálne upravené ponuky produktov a služieb a neobťažovať vás hromadnými všeobecnými ponukami. Z tohto dôvodu vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu profilujeme. Na tento účel používame automatické informačné systémy, webové aplikácie alebo kalkulačky. V praxi to znamená, že ešte pred tým než vám ponúkneme produkt alebo službu, najprv vyhodnotíme vaše prípadné potreby podľa vašich osobných údajov, ktorými sú najmä adresa bydliska, sídlo, predmet podnikanie a iné údaje. Podľa toho vám posielame individualizované správy a ponuky produktov a služieb našich spoločností.
Automatické vyhodnocovanie (profilovanie) osobných údajov nám pomôže vás a vaše potreby lepšie spoznať, odhadnúť budúce konanie a podľa toho prispôsobiť naše produkty a služby.

6. AKO DLHO BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Súhlas ste udelili prevádzkovateľovi na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúcich 7 rokov od ukončenia takéhoto zmluvného vzťahu alebo do momentu, keď váš súhlas odvoláte.
Ak nie ste, ani sa nestanete klientom prevádzkovateľa, váš súhlas bude v platnosti 7 rokov od udelenia alebo do momentu, keď ho odvoláte.
Po uplynutí príslušného času budú vaše osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa právnych predpisov nie je potrebný súhlas.

7. KTO SÚ NAŠI OBCHODNÍ PARTNERI ?

V prípade súhlasu so zdieľaním osobných údajov, ste súhlasili s odovzdaním osobných údajov našim vybraným obchodným partnerom. Naši obchodní partneri rovnako dodržiavajú pravidlá ochrany osobných údajov a uzatvorili sme s nimi zmluvu o spracúvaní osobných údajov.
Obchodní partneri sú najmä:

 • spoločnosti, ktoré zabezpečujú alebo vykonávajú finančné a s nimi súvisiace služby,
 • spoločnosti zabezpečujúce platobné služby a ich monitoring,
 • spoločnosti vykonávajúce prieskumy spokojnosti klientov,
 • spoločnosti zabezpečujúce marketingové aktivity,
 • spoločnosti vykonávajúce správu registratúrnych záznamov podľa osobitných predpisov,
 • spoločnosti zabezpečujúce vymáhanie a správu pohľadávok,
 • spoločnosti, ktoré zabezpečujú alebo vykonávajú súvisiace služby s prevádzkovateľom.

8. KTO MÔŽE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM?

Na spracúvanie údajov na marketingové účely môžu mať k vašim údajom prístup aj ďalšie subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje ako tzv. sprostredkovatelia, ktorých úlohou je poskytovať služby prevádzkovateľa. Napríklad to môžu byť externé spoločnosti, ktoré spravujú naše systémy alebo iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti a spracúvanie osobných údajov na marketingové účely. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, na základe čoho sú tiež povinní dodržiavať striktné pravidlá ochrany osobných údajov.

9. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre prevádzkovateľa v Slovenskej republike dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov
Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne aj zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu
Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste, napríklad, adresu bydliska? Prosím, informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)
V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj prevádzkovateľ má povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať si osobné údaje.

Právo na obmedzenie spracovania
Ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať.

Právo na prenositeľnosť údajov
Ak si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inému správcovi, resp. inej spoločnosti, odovzdáme vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.

Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie
Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu.
Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov
S vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Kde môžete práva uplatniť a sú tieto práva spoplatnené?
Jednotlivé práva môžete uplatniť v každej spoločnosti ako prevádzkovateľa alebo písomnou žiadosťou zaslanou do na korešpondenčnú adresu.

Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne. Ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za administratívne náklady.

Za aký čas môžete očakávať odpoveď od prevádzkovateľa ?
Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme informovať.

10. AKO MÔŽETE ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená,
že ho môžete kedykoľvek odvolať. Nechcete ďalej dostávať ponuky produktov a služieb prevádzkovateľa a našich obchodných partnerov? Je nám to ľúto, ale vaše rozhodnutie úplne rešpektujeme.

Čo má odvolanie súhlasu obsahovať?

 • Kto odvolanie podáva. Uveďte, prosím, vaše meno a priezvisko, adresu bydliska alebo IČO, aby sme vás vedeli identifikovať.
 • Komu odvolanie podávate. Odvolanie môžete adresovať prevádzkovateľovi, alebo, ak chcete zachovať posielanie ponúk vybraných produktov alebo služieb, uveďte iba tie, ktorým chcete alebo nechcete povoliť, aby vás ďalej kontaktovali.
 • informáciu, že si neželáte, aby sme spracúvali vaše osobné údaje. Ak by ste chceli dostávať iba vybrané ponuky, uveďte, prosím, o aké ponuky ide, aby sme vám mohli vyhovieť.
 • Váš vlastnoručný podpis.

Akým spôsobom môžem odvolanie poslať?

 • Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely je možné poslať iba v písomnej podobe, a to preto, aby sme mali o vašom odvolaní riadny záznam. Odvolanie nezabudnite podpísať.
 • Písomným vyhlásením poslaným do sídla alebo na korešpondenčnú adresu.
 • Písomným vyhlásením podaným v ktorejkoľvek pobočke prevádzkovateľa.
KARAVAN.SK

TRNAVA

KARAVAN.sk s.r.o.
Seredská 247/4012
917 05 Trnava – Modranka
Slovenská republika


KOŠICE

Haniska 483
04457 Košice - okolie
Slovenská republika