>

Informácia pre dotknuté osoby o spracúvaní ich osobných údajov pri monitorovaní kamerovým informačným systémom

poskytnutá v zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)(ďalej len „Nariadenie“), resp. v zmysle ust. § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov


Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Radi by sme Vám týmto poskytli informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov v súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a ktoré kladie nové požiadavky v oblasti ochrany Vašich osobných údajov a v súlade s so zákonom č. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ ako obchodná spoločnosť FARMA FRESH SLOVAKIA, s.r.o. vydáva túto informačnú povinnosť za účelom splnenia si svojich povinností uložených Nariadením vo vzťahu k dotknutým osobám v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov pri monitorovaní kamerovým informačným systémom areálu a priestorov spoločnosti FARMA FRESH SLOVAKIA, s.r.o., v ktorých sa dotknuté osoby pohybujú ako zamestnanci, dodávatelia, klienti alebo iné osoby (oprávnené alebo neoprávnené) a ktoré sa ocitnú v príslušnom areáli alebo priestore spoločnosti FARMA FRESH SLOVAKIA, s.r.o. monitorovanom kamerovým systémom.

Tieto priestory sú jasne označené varovným oznámením tak, aby ste ako dotknuté osoby vedeli, v ktorých priestoroch ste monitorovaní.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t.j. osobou, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov,

1. Prevádzkovateľ kamerového systému:

FARMA FRESH SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 36238813, so sídlom: Seredská 247/4012, 917 05 Trnava, miestna časť Modranka (ďalej aj „prevádzkovateľ“) získava a spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktorým týmto poskytuje informácie v zmysle čl.13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES („GDPR“) a s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („ZOOÚ“).

Prevádzkovateľ má kompetentnú osobu za ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na riadne spracúvanie osobných údajov a na ktorú sa môžete kedykoľvek obrátiť, a to písomne na adrese prevádzkovateľa, alebo elektronicky na adrese prevádzkovateľa.

2. Prečo spracúvame vaše údaje a na aké účely?

Vaše osobné údaje spracúvame najmä na základe oprávneného záujmu, kde účelom je monitorovanie areálu a priestorov spoločnosti FARMA FRESH SLOVAKIA, s.r.o., s cieľom zabezpečiť ochranu majetku spoločnosti FARMA FRESH SLOVAKIA, s.r.o., a majetku tretích osôb, ochranu zdravia osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch, ochranu finančných záujmov spoločnosti FARMA FRESH SLOVAKIA, s.r.o., posilnenie postavenia spoločnosti FARMA FRESH SLOVAKIA, s.r.o., v rámci reklamačného konania, zamedzenie možného úniku informácií, ochranu iných práv a právom chránených záujmov spoločnosti FARMA FRESH SLOVAKIA, s.r.o., alebo tretej strany a predchádzanie škodám, ako aj zabezpečiť ochranu verejného poriadku a bezpečnosti.

3. Aké máme oprávnené záujmy pre spracúvanie osobných údajov?

Oprávnený záujem v zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR je bezpečnosť svojich zamestnancov a ďalších osôb nachádzajúcich sa v priestoroch spoločnosti FARMA FRESH SLOVAKIA, s.r.o. ako aj ochrana svojho majetku a majetku tretích osôb, ochrana zdravia osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch, ochrana finančných záujmov spoločnosti FARMA FRESH SLOVAKIA, s.r.o., zamedzenie možnému úniku utajovaných informácií, ochrana iných práv a právom chránených záujmov spoločnosti FARMA FRESH SLOVAKIA, s.r.o. alebo tretej strany a predchádzanie škodám, ako aj zabezpečenie ochrany verejného poriadku a bezpečnosti

4. Aké subjekty majú prístup k vašim osobným údajom?

Orgány a subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona, príslušníci súkromnej bezpečnostnej služby zabezpečujúcej ochranu majetku spoločnosti FARMA FRESH SLOVAKIA, s.r.o,, subjekty zabezpečujúce správu a podporu informačných technológií týkajúcich sa prevádzky príslušných kamerových systémov, advokáti poskytujúci spoločnosti FARMA FRESH SLOVAKIA, s.r.o. právne služby

5. Aké dlhé obdobie máme uložené vaše osobné údaje?

Obrazový záznam sa automaticky zlikviduje najneskôr po uplynutí 15 dni, pre účely vybavovania reklamačného konania do 30 dní počítaných odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený, ak nie je dôvodný predpoklad, že bude použitý ako dôkaz pri vyšetrovaní trestnej činnosti, priestupkov, správnych deliktov alebo iných správnych deliktov ku ktorým prípadne v monitorovaných priestoroch dôjde a k objasneniu ktorých kamerový záznam môže prispieť.

6. Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

 • Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je založené na našich oprávnených záujmoch, môžete kedykoľvek namietať, aj bez uvedenia dôvodov. Námietku musíme riadne posúdiť a v prípade, ak nepreukážeme, že máme na spracúvanie nevyhnutné oprávnené dôvody a že tieto prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, nebudeme Vaše údaje ďalej spracúvať. Vašu námietku môžete poslať poštou na adresu: FARMA FRESH SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 36238813, so sídlom: Seredská 247/4012, 917 05 Trnava, miestna časť Modranka alebo e-mailom na adrese zodpovednej osoby: info@empark.sk.

V súvislosti so spracovávaním záznamov z kamerového systému ako osobného údaju (ďalej aj „“) má zaznamenaná dotknutá osoba najmä nasledovné práva:

 1. na základe žiadostivyžadovať od FARMA FRESH SLOVAKIA, s.r.o. potvrdenie, či sú alebo nie sú jej OÚ spracúvané, za akých podmienok, vrátane rozsahu, účelu a doby ich spracúvania, a informácie o zdroji získania dotknutých osobných údajov;
 2. na základe žiadosti vyžadovať od FARMA FRESH SLOVAKIA, s.r.o. opravu nesprávnych alebo neaktuálnych OÚ, resp. doplnenie neúplných OÚ;
 3. na základe žiadosti vyžadovať od FARMA FRESH SLOVAKIA, s.r.o. vymazanie/likvidáciu OÚ ak:
  • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
  • ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie;
  • sú OÚ spracúvané nezákonne;
  • na to, aby sa splnila zákonná povinnosť, musia byť osobné údaje vymazané;
 4. na základe žiadosti vyžadovať od FARMA FRESH SLOVAKIA, s.r.o. obmedzenie spracúvania OÚ ak:
  • dotknutá osoba namieta správnosť OÚ, a to počas obdobia umožňujúceho FARMA FRESH SLOVAKIA, s.r.o. overiť správnosť OÚ;
  • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
  • FARMA FRESH SLOVAKIA, s.r.o. už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku;
 5. na základe žiadosti vyžadovať od FARMA FRESH SLOVAKIA, s.r.o. osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré FARMA FRESH SLOVAKIA, s.r.o. poskytlo a ak je to technicky možné a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami má zároveň aj právo preniesť tieto OÚ ďalšiemu prevádzkovateľovi;
 6. z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie namietať proti spracúvaniu OÚ, ktoré sa jej týka a ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu FARMA FRESH SLOVAKIA, s.r.o. ako prevádzkovateľa na spracúvaní OÚ;
 7. podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podaním sťažností na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +42123231 3214; email: statny.dozor@pdp.gov.sk, web: https://dataprotection.gov.sk/. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok).

Žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými právami je dotknutá osoba oprávnená uplatniť u zodpovednej osoby emailom na adrese: info@empark.sk alebo písomnou formou na adresu: FARMA FRESH SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 36238813, so sídlom: Seredská 247/4012, 917 05 Trnava, miestna časť Modranka.

7. Kategória osobných údajov, profilovanie a automatizované rozhodovanie pri spracúvaní vašich osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva bežné osobné údaje dotknutých osôb vo forme fyzickej podobizne jednotlivej dotknutej osoby, a to v rozsahu: obrazový záznam vyhotovený kamerovým systémom obsahujúci fyziologické podoby osoby a obrazový záznam základných charakteristických čŕt. Dotknutá osoba je identifikovateľná, ak sú na zaznamenanom materiáli viditeľné jej charakteristické rozpoznávacie znaky (napr. tvár fyzickej osoby) a na základe prepojenia rozpoznávacích znakov s ďalšími údajmi je možná identifikácia tejto osoby.

FARMA FRESH SLOVAKIA, s.r.o. nesprístupňuje osobné údaje žiadnym tretím osobám ako tým, u ktorých to vyžaduje zákon alebo tieto podmienky spracovávania osobných údajov. FARMA FRESH SLOVAKIA, s.r.o. neuskutočňuje prenos OÚ do tretích krajín (mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru) a nespracúva OÚ pre účely vykonávania automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na web stránke Prevádzkovateľa http://www.empark.sk/.

Aktuálna verzia tohto dokumentu sa nachádza na pracoviskách prevádzkovateľa, na jej webovom sídle http://www.empark.sk/.

V Trnave, aktualizované ku dňu 08.09.2022

KARAVAN.SK

TRNAVA

KARAVAN.sk s.r.o.
Seredská 247/4012
917 05 Trnava – Modranka
Slovenská republika


KOŠICE

Haniska 483
04457 Košice - okolie
Slovenská republika