Štatút súťaže na Facebooku Karavan.sk

ŠTATÚT SÚŤAŽE O LÍSTKY NA CARAVAN BIKE TOURIST 2022

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
  Obchodné meno:
  KARAVAN.sk s.r.o.
  Sídlo: Seredská 247/4012
  IČO: 34114653
  DIČ: 2021325790
  Zapísaný v registri: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 44281/T
 2. Termín konania súťaže
  Súťaž sa uskutoční v období od 2.4.2022 do 6.4.2022. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.
 3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
  Účastníkom súťaže môže byť každý občan SR s trvalým pobytom v SR, ktorý dovŕšil 18 rokov. Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanec Organizátora súťaže.
 4. Podmienky účasti v súťaži
  Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže pod súťažným príspevkom na Facebookovej stránke Organizátora súťaže, napísal 
  mená osôb, s ktorými by chcel ísť na veľtrh CARAVAN BIKE TOURIST.
 5. Výhra
  Výhrou v súťaži sú 5 x 2 vstupenky na veľtrh.
 6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
  Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov náhodným žrebovaním z komentárov, ktoré spĺňajú podmienky zapojenia do súťaže pod súťažným príspevkom. (3.)
  Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na Facebookovej stránke Organizátora súťažeVíťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 2 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.
 7. Spôsob odovzdania výhry
  Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.
 8. Ochrana osobných údajov
  Organizátor nezbiera žiadne osobné údaje okrem mena užívateľského profilu na sociálnej sieti Facebook.
 9. Záverečné ustanovenia
  Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
  Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Trnave, dňa 30.3.2022

späť na všetky novinky
KARAVAN.SK

TRNAVA

KARAVAN.sk s.r.o.
Seredská 247/4012
917 05 Trnava – Modranka
Slovenská republika


KOŠICE

Haniska 483
04457 Košice - okolie
Slovenská republika