ŠTATÚT SÚŤAŽE O PRENÁJOM KARAVANU NA 7 DNÍ od KARAVAN.sk

ŠTATÚT PROPAGAČNEJ SÚŤAŽE „VYHRAJ PRENÁJOM KARAVANU NA 7 DNÍ“

Štatút propagačnej súťaže „VYHRAJ PRENÁJOM KARAVANU NA 7 DNÍ“ (ďalej len „Štatút“) upravuje podmienky a pravidlá účasti na propagačnej súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov propagačnej súťaže. Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý v úplnosti a záväzne upravuje pravidlá a podmienky tejto propagačnej súťaže (ďalej len „Pravidlá“). Skrátené Pravidlá Súťaže a výňatky z tohto dokumentu použité na reklamných a propagačných materiáloch majú len informatívny charakter a jedinými právne záväznými pravidlami tejto Súťaže sú Pravidlá upravené v tomto Štatúte.

 

I. Organizátor a prevádzkovateľ súťaže

1. Obchodná spoločnosť KARAVAN.sk s.r.o. so sídlom Seredská 247/4012, 917 05 Trnava, miestna časť Modranka, IČO: 34114653 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 44281/T (ďalej len „Organizátor“) vyhlasuje a organizuje propagačnú súťaž s názvom „Vyhraj prenájom karavanu na 7 dní“ (ďalej len „Súťaž“), podľa Pravidiel uvedených v tomto Štatúte.

II. Predmet a účel Súťaže

1. Predmetom a účelom Súťaže je propagácia Organizátora súťaže a jeho služieb.

2. Súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súťaž je hrou v zmysle ustanovenia § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Občiansky zákonník“), ktorú Organizátor organizuje v súlade s Pravidlami ustanovenými v tomto Štatúte.

 

III. Trvanie, miesto konania súťaže a zverejnenie súťaže

1.  Súťaž bude realizovaná v termíne od 2.11.2023 do 3.11.2023 a od 6.11. do 10.11.2023 (ďalej len ako „Doba trvania“). Dobou trvania Súťaže sa pre účely tohto Štatútu rozumie doba, počas ktorej je možné sa do Súťaže zapojiť.

2. Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky. Miesto konania Súťaže bude v kamennej predajni KARAVAN.sk, Sereďská 247/4012, 917 05 Trnava-Modranka (ďalej len ako „Miesto konania“).

3. Informácie o konaní Súťaže a podmienkach ustanovených v tomto Štatúte zverejní Organizátor na svojom webovom sídle - https://www.karavan.sk/

 

IV.  Osoby oprávnené zúčastniť sa Súťaže

1.  Účastníkom Súťaže môže byť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá najneskôr ku dňu zapojenia sa do Súťaže dovŕšila vek 18 rokov (ďalej len „Účastník súťaže“), a ktorá splní ďalšie podmienky v zmysle tohto Štatútu. Určujúcim identifikačným znakom Účastníka súťaže sú jeho identifikačné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, emailová adresa a telefónne číslo (ďalej len ako „Identifikačné údaje“).

2. Z účasti v Súťaži sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom alebo inom obdobnom pomere k Organizátorovi súťaže, ako aj osoby blízke k takýmto osobám v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka.

3. Z účasti v Súťaži sú takisto vylúčené osoby, ktoré v súťaži konajú, resp. svoj výsledok v súťaži dosiahli v rozpore s dobrými mravmi a/alebo platnými právnymi predpismi a/alebo sa dopustia podvodného konania v súvislosti so súťažou.

4. Ak sa preukáže, že výhercom Súťaže sa stala niektorá z osôb uvedených v článku IV. odseku 2 a 3 Štatútu alebo osoba, ktorá nespĺňa podmienky v zmysle tohto Štatútu, nemá nárok na výhru a výhra jej nebude odovzdaná. V takomto prípade nárok na výhru vznikne Účastníkovi súťaže, ktorý bol vyhlásený ako ďalší v poradí v súlade s Pravidlami Súťaže. Rovnaký postup sa uplatní v prípade, ak Organizátor zistí alebo bude mať dôvodné podozrenie zo spáchania podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z Účastníkov Súťaže, resp. inej osoby, ktorá dopomohla danému Účastníkovi Súťaže k získaniu výhry, a teda takáto osoba nemá nárok na výhru a výhra jej nebude odovzdaná. Aj v takomto prípade nárok na výhru vznikne Účastníkovi súťaže, ktorý bol vyhlásený ako ďalší v poradí v súlade s Pravidlami Súťaže.

 

V. Priebeh a Pravidlá Súťaže

1. Účastník Súťaže sa môže zapojiť do súťaže po splnení hernej podmienky – registrácia v kamennej predajni KARAVAN.sk prostredníctvom vyplnenia registračného formulára.

2. V prípade, že Účastník súťaže už je registrovaným zákazníkom, po preverení registrácie sa môže zapojiť do súťaže.

3. Po splnení podmienok uvedených v bodoch 1. a 2. tohto článku. dostane Účastník súťaže v kamennej predajni KARAVAN.sk Súťažný lístok. Zapojiť sa do súťaže môže Účastník Súťaže vyplnením svojich Identifikačných údajov na súťažnom lístku (ďalej aj ako „Súťažný lístok“). Do Súťaže je účastník Podujatia zaradený vložením korektne vyplneného Súťažného lístka do súťažného boxu viditeľne označeného ako „Súťažný box“ (ďalej len ako „Súťažný box“). Za korektne vyplnený Súťažný lístok sa považuje Súťažný lístok, ktorý obsahuje všetky Identifikačné údaje účastníka Podujatia, jeho súhlas so zapojením do Súťaže a so všetkými pravidlami a podmienkami uvedenými v tomto Štatúte, jeho súhlas so spracovaním osobných údajov na účely Súťaže, vyhlásenie účastníka Podujatia o tom, že v deň zapojenia do Súťaže dovŕšil vek 18 rokov, ako aj podpis účastníka Podujatia.

4. Súťažný lístok však musí byť vyplnený osobou, ktorá spĺňa podmienky uvedené v článku IV. tohto štatútu, pričom účastníkom súťaže sa stáva výlučne táto osoba, a to na základe splnenia podmienok uvedených v bodoch 1. – 2. (vyššie) tohto článku.

 

VI. Výhry v Súťaži

1. Organizátor ustanovil v rámci Súťaže 1 hlavnú cenu. Po splnení všetkých podmienok a Pravidiel v zmysle tohto Štatútu môže Účastník Súťaže vyhrať Darčekový poukaz na prenájom karavanu na 7 dní od KARAVAN.sk (Ďalej ako „Výhra“). Poukaz nenahrádza povinnosť zložiť depozit pri požičaní karavanu. Karavan, ktorý bude predmetom prenájmu, bude určený výhradne Organizátorom súťaže na základe dostupných kapacít vo výhercom zvolenom termíne prenájmu. Všetky podmienky uplatnenia poukazu sú uvedené priamo na poukaze.

 

VII.  Vyhlásenie výsledkov Súťaže o karavan

1. Po uplynutí termínu na zapojenie sa do súťaže bude víťaz vylosovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov náhodným losovaním zo zapečatenej urny umiestnenej v kamennej predajni KARAVAN.sk. Zlosovanie sa uskutoční dňa 13.11.2023 o 9:00 v priestoroch kamennej predajne Organizátora súťaže.

2. Výhercom sa stane Účastník súťaže, ktorý bude náhodným výberom vybraný spomedzi ostatných Účastníkov súťaže, a ktorý splní nižšie uvedené podmienky tohto článku Štatútu (ďalej len ako „Výherca“).

3. Výherca Súťaže bude po vyhlásení výsledkov Súťaže telefonicky a e-mailom kontaktovaný Organizátorom, a to najneskôr do troch pracovných dní odo dňa skončenia Súťaže.

4. Výherca bude po vyhlásení výsledkov Súťaže kontaktovaný Organizátorom Súťaže prostredníctvom Informačných údajov uvedených na Súťažnom lístku. V prípade, že sa Organizátorovi nepodarí do 3 pracovných dní odo dňa skončenia Súťaže kontaktovať Výhercu alebo pokiaľ tieto Informačné údaje nebudú funkčné alebo v prípade, ak výherca odmietne Výhru (za odmietnutie Výhry sa považuje aj nepotvrdenie záujmu o Výhru počas overovacej komunikácie s Organizátorom Súťaže) alebo si Výhru neprevezme v Organizátorom určenom termíne prevzatia Výhry, alebo Výherca nebude spĺňať všetky podmienky potrebné pre platnú účasť v Súťaži, nárok na Výhru Účastníkovi súťaže zaniká a Súťaž sa končí bez určenia výhercu.  

5. Súťažiaci, ktorý bol určený ako Výherca, poskytne do 3 pracovných dní, na požiadanie Organizátora Súťaže, všetky údaje potrebné na zabezpečenie Výhry. V prípade, že Výherca neposkytne Organizátorovi všetky potrebné údaje alebo nesplní inú podmienku v zmysle tohto Štatútu, stráca nárok na Výhru a primerane sa uplatní postup podľa bodu 5 tohto článku Štatútu.

6. Výherca je povinný poskytnúť Organizátorovi Súťaže potrebnú súčinnosť za účelom odovzdania jeho Výhry. Organizátor je oprávnený pri kontaktovaní Výhercu požadovať od Výhercu Súťaže súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, email, telefónne číslo a adresa za účelom prevzatia a odovzdania Výhry, ako aj zverejnenia výsledkov Súťaže. (ďalej aj ako „Osobné údaje“)

7. Neposkytnutie Osobných údajov sa považuje za neposkytnutie súčinnosti na strane Výhercu, čo spôsobuje zánik nároku Výhercu na Výhru. V takomto prípade sa bude postupovať podľa bodu 5 tohto článku Štatútu. 

8. Výherca je povinný prevziať si Výhru v kamennej predajni KARAVAN.sk, na adrese Seredská 247/4012, 917 05 Trnava-Modranka (ďalej aj ako „Adresa prevzatia výhry“). Prevzatie výhry na inom mieste v rámci Slovenskej republiky ako je Adresa prevzatia výhry alebo jej doručenie Organizátorom Súťaže je možné výlučne na základe dohody s Organizátorom Súťaže. Pri prevzatí, resp. odovzdaní Výhry je Výherca povinný prevzatie Výhry potvrdiť podpisom na protokole o odovzdaní (ďalej aj ako „Protokol o odovzdaní“). Nepodpísanie Protokolu o odovzdaní sa považuje za neposkytnutie súčinnosti na strane Výhercu, čo spôsobuje zánik nároku Výhercu na Výhru. V takomto prípade sa bude postupovať podľa bodu 5 tohto článku Štatútu.

9. Po riadnom prevzatí o odovzdaní Výhier v zmysle tohto Štatútu budú výsledky Súťaže uverejnené na webovom sídle Organizátora www.karavan.sk v sekcii „Novinky“, a to najneskôr nasledujúci pracovný deň, s čím Výherca súhlasí.

10. Výherca Súťaže má právo Výhru odmietnuť.

11. Na Výhru podľa tohto Štatútu sa vzťahujú ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka.

12. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, sa oznámenie Organizátora Súťaže o výsledkoch Súťaže považuje za konečné a záväzné.

13. Účastníci Súťaže berú na vedomie, že Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej Výhry, ako je Výhra stanovená Organizátorom Súťaže v článku VI. tohto Štatútu.

 

VIII.  Ochrana osobných údajov

1. Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí, že dobrovoľným zapojením sa do Súťaže udeľuje Organizátorovi v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) dobrovoľný súhlas na spracovanie osobných údajov Účastníka Súťaže v rozsahu identifikačných a kontaktných údajov Účastníka Súťaže na dobu trvania Súťaže a vyhodnotenia Súťaže.

2. Osobné údaje Účastníka Súťaže budú Organizátorom spracúvané a uchovávané počas Doby trvania súťaže, a po jej vyhodnotení a ukončení budú osobné údaje pre tento účel spracúvania osobných údajov Účastníka Súťaže zlikvidované.

3. Účastník Súťaže vyhlasuje, že bol Organizátorom informovaný o jeho právach podľa Nariadenia, najmä o nasledujúcich práva Účastníka Súťaže:
a) právo na prístup k osobným údajom,
b) právo na opravu osobných údajov,
c) právo na vymazanie osobných údajov,
d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
e) právo na prenosnosť údajov,
f) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov.

Účastník Súťaže má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Účastník Súťaže bol Organizátorom poučený o všetkých informáciách v zmysle čl. 13 Nariadenia, vrátane informácie, že prenos osobných údajov Účastníka súťaže do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

Účastník Súťaže si môže uplatniť vyššie uvedené práva, ako aj právo kedykoľvek odvolať ním udelený súhlas nasledujúcimi spôsobmi:
a) prostredníctvom e-mailovej adresy: marketing@karavan.sk
b) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla Organizátora.

4. Účastník Súťaže má tiež právo vyžadovať od Organizátora na základe písomnej žiadosti:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Účastníkovi Súťaže spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov,
c) informácie o zdroji, z ktorého získal Organizátor osobné údaje Účastníka Súťaže na spracúvanie,
d) zoznam osobných údajov Účastníka Súťaže, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) obmedzenie spracúvania osobných údajov,
g) likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil.

 

IX.  Záverečné ustanovenia

1. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor, ktorý si súčasne vyhradzuje právo na zmenu podmienok Súťaže po jej vyhlásení. Akúkoľvek zmenu podmienok Súťaže oznámi Organizátor na svojom webovom sídle - https://www.karavan.sk/.

2. Účasť v Súťaži je dobrovoľná. Účasťou v Súťaži vyjadruje Účastník Súťaže svoj súhlas s Pravidlami a podmienkami Súťaže ustanovenými v tomto Štatúte. Každý Súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s týmto Štatútom.

3. Organizátor si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok Súťaže zo strany Účastníkov súťaže a tiež právo na:
a) prípadné vylúčenie Účastníka súťaže z účasti v Súťaži pre nesplnenie niektorej z podmienok podľa tohto Štatútu,
b) nepriznanie práva na Výhru, pokiaľ sa Organizátorovi nepodarí úspešne skontaktovať s Výhercom v zmysle tohto Štatútu;
c) nepriznanie práva na Výhru, pokiaľ si Výherca Výhru neprevezme, resp. ju dodatočne odmietne;
d) nepriznanie práva na Výhru aj v prípade, ak nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok Súťaže bude zistené dodatočne (po určení Účastníka Súťaže za Výhercu v súlade s týmto Štatútom);
e) vrátenie Výhry v prípade nepriznania práva na Výhru podľa tohto Štatútu.

4. Tento Štatút môže byť zmenený výlučne formou písomných dodatkov k tomuto Štatútu alebo formou zverejnenia nového znenia Štatútu, ktorý v plnom rozsahu nahradí staré znenie Štatútu.

 

30.10.2023 v Trnave

späť na všetky novinky
KARAVAN.SK

TRNAVA

KARAVAN.sk s.r.o.
Seredská 247/4012
917 05 Trnava – Modranka
Slovenská republika


KOŠICE

Haniska 483
04457 Košice - okolie
Slovenská republika