Odmeny v Karavan.sk

ŠTATÚT SÚŤAŽE

"Odmeny v KARAVAN.sk"

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
  Obchodné meno: 
  KARAVAN.sk s.r.o.
  Sídlo: Seredská 247/4012, 917 05 Trnava – Modranka
  IČO: 34114653
  DIČ: 2021325790
  Zapísaný v registri: Obchodnom registri Okresného súdu Trnava
 2. Termín konania súťaže
  Súťaž sa uskutoční v období od 12.11.2021 do 26.11.2021. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.
 3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
  Účastníkom súťaže môže byť:  každá fyzická osoba, ktorá dosiahla vek 18 rokov, má plnú spôsobilosť na právne úkony, má vytvorené vlastné užívateľské konto na Facebooku, má adresu pre doručovanie na území Slovenskej republiky a súhlasila s týmito podmienkami účasti na súťaži.
  Súťaže sa nemôže zúčastniť: zamestnanec Usporiadateľa Súťaže. Vylúčenie sa vzťahuje aj na im blízke osoby v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb.
 4. Podmienky účasti v súťaži
  Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže  označil príspevok spoločnosti
  KARAVAN.sk s.r.o. týkajúci sa Súťaže na Facebookovej stránke spoločnosti KARAVAN.sk s.r.o. funkciou „like“ (ďalej len „Súťažný príspevok“). Využitím funkcie „like“ Súťažiaci reaguje na Súťažný príspevok, čím sa zapája do Súťaže.

Súťaž trvá v čase od 12.11.2021 od 00:01 hod. do 26.11.2021 do 24:00 hod. Označenia „like“, ktoré budú pridané po tomto termíne, nebudú zaradené do žrebovania.

Súťažiaci berie na vedomie, že Súťaž a označenia „like“ Súťažiacich zostávajú viditeľné pre každého návštevníka Facebookovej stránky spoločnosti KARAVAN.sk s.r.o.. Súťažiaci má možnosť svoje označenie „like“ kedykoľvek zmazať. Pokiaľ však Súťažiaci svoje označenie „like“ ešte pred oznámením o výhre, nemôže sa ďalej zúčastňovať na Súťaži.

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa za označenie „like“ považuje výlučne označenie graficky vyobrazené na sociálnej sieti Facebook ako uzavretá päsť a palec zdvihnutý nahor.

 

Výhra

Výhrou v súťaži je:

1x Dámske polo tričko HYMER

1x HYMER hračkárske auto

1x KARAVAN.SK deka

1x Dáždnik CARADO

 1. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Žrebovanie výhercov Súťaže sa uskutoční v sídle Usporiadateľa do piatich (5) pracovných dní od ukončenia Súťaže zo všetkých Súťažiacich, ktorí v termíne 12.11.2021 od 00:01 hod. do 26.11.2021 do 24:00 hod v súlade s týmito podmienkami Súťaže označia funkciou „like“ príspevok spoločnosti KARAVAN.sk s.r.o. týkajúci sa Súťaže na sociálnej sieti Facebook podľa bodu III. tohto štatútu. Zo všetkých označení „like“, ktoré spĺňajú súťažné zadanie, bude náhodne vyžrebovaný jeden výherca.

 1. Spôsob odovzdania výhry
  Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.
 2. Ochrana osobných údajov
  Zároveň v súlade s príslušným Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj ako „Nariadenie“) udeľuje súťažiaci spoločnosti
  KARAVAN.sk s.r.o.súhlas na spracovanie osobných údajov (ďalej aj ako „Osobné údaje“) poskytnutých v rámci Súťaže (v rozsahu - oslovenie, meno, priezvisko, kontaktná adresa, kontaktné telefónne číslo, prípadne email, označenie Facebookového profilu a eventuálne aj vek, čo platí aj v prípade zákonného zástupcu), a to až do uplynutia stanovenej doby uchovávania alebo do písomného odvolania tohto súhlasu zaslaného usporiadateľovi poštou doporučene na adresu sídla, alebo e-mailom na marketing@karavan.sk.

Osobné údaje, ktoré boli usporiadateľovi odovzdané v rámci účasti na Súťaži, budú použité výlučne na účely realizácie Súťaže a marketingovej propagácie usporiadateľa (zaslanie výhry, príp. overenie veku, zverejnenie príslušných osobných údajov výhercu). Poskytnuté údaje budú usporiadateľom v prípade výhercu spracúvané po dobu šiestich (6) mesiacov od odovzdania výhry, následne budú vymazané v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Osobné údaje ostatných Súťažiacich budú po vyžrebovaní výhercov bezodkladne vymazané.

 1. Záverečné ustanovenia
  Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
  Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.
  V Trnava-Modranka, dňa 11.11.2021

 

 

Úplné znenie pravidiel súťaže

Odmeny v KARAVAN.sk

K účasti na súťaži „Odmeny v KARAVAN.sk“ (ďalej len „Súťaž“) je potrebné užívateľské konto na sociálnej sieti Facebook.

Usporiadateľ súťaže:

Súťaž organizuje spoločnosť:      KARAVAN.sk s.r.o.

Telefónne číslo:                           +421 918 739 468

Email:                                            info@karavan.sk

KARAVAN.sk s.r.o. je slovenskou obchodnou spoločnosťou so sídlom Seredská 247/4012, 917 05 Trnava, IČO: 34114653, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,  (ďalej len „Usporiadateľ“ alebo „KARAVAN.sk s.r.o.“). 

Účasť na súťaži sa riadi nasledujúcimi podmienkami a pravidlami (ďalej len „Podmienky súťaže“ alebo „Pravidlá súťaže“):

 1. Účasť v súťaži

Zodpovednosť za splnenie podmienok účasti v súťaži nesie súťažiaci. Súťažiacim sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá dosiahla vek 18 rokov, má plnú spôsobilosť na právne úkony, má vytvorené vlastné užívateľské konto na Facebooku, má adresu pre doručovanie na území Slovenskej republiky a súhlasila s týmito podmienkami účasti na súťaži (ďalej len „Súťažiaci“).

Usporiadateľ si vyhradzuje právo overiť vek výhercu ktorejkoľvek výhry tak, že ho vyzve na predloženie dokladu totožnosti. Osoby bez plnej spôsobilosti na právne úkony sa môžu zúčastniť súťaže len so súhlasom zákonného zástupcu. Ak sa súťaže zúčastní Súťažiaci, ktorý nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, má sa za to, že sa súťaže zúčastňuje s predchádzajúcim výslovným súhlasom jeho zákonného zástupcu, ktorý v plnom rozsahu súhlasí s pravidlami a podmienkami súťaže a udeľuje príslušné ďalšie súhlasy podľa ustanovení tohto štatútu. Zákonný zástupca súťažiaceho preukáže v prípade výhry náležite svoju i súťažiaceho totožnosť. Ak výherca nie je oprávnený na právne úkony v plnom rozsahu, cenu obdrží po potvrdení výhry prostredníctvom svojho zástupcu.

Súťažiaci potvrdí svoj súhlas s týmito podmienkami súťaže označením príspevku spoločnosti KARAVAN.sk s.r.o. týkajúci sa súťaže KARAVAN.sk s.r.o. funkciou „like“ na sociálnej sieti Facebook. Súťažiaci týmto zároveň prehlasuje a potvrdzuje, že spĺňa podmienky účasti a pravidiel súťaže.

Účasť na súťaži nie je spoplatnená.

Zo žrebovania o výhry sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa Súťaže. Vylúčenie sa vzťahuje aj na im blízke osoby v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“). Ak sa do Súťaže napriek vyššie uvedenému zákazu zapojí zamestnanec Usporiadateľa Súťaže alebo jemu blízka osoba v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, považuje sa ich účasť a akákoľvek prípadná výhra v Súťaži za neoprávnenú.

Akákoľvek výhra, ktorá bude v dôsledku uvedenia spoločnosti KARAVAN.sk s.r.o. zo strany Súťažiaceho do omylu odovzdaná neoprávnenému výhercovi, sa považuje za bezdôvodné obohatenie v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Neoprávnený výherca je povinný predmet bezdôvodného obohatenia bezodkladne vydať spoločnosti KARAVAN.sk s.r.o..

Spoločnosť KARAVAN.sk s.r.o. má právo preveriť pravdivosť poskytnutých údajov Súťažiacim, vrátane jeho veku. V prípade, že Súťažiaci poskytne údaje nezodpovedajúce skutočnosti, bude zo Súťaže vylúčený.

Ak Súťažiaci nesplní alebo poruší podmienky uvedené v týchto podmienkach Súťaže, stráca nárok na účasť v Súťaži a na výhru, ktorá prepadá v prospech Usporiadateľa. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyžrebovať náhradného výhercu, toto právo však nemusí využiť.

 1. Vylúčenie určitých osôb zo súťaže

V prípade, že Súťažiaci poruší podmienky účasti na Súťaži, spoločnosť KARAVAN.sk s.r.o. si vyhradzuje právo na jeho vylúčenie zo súťaže. Každý súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť len raz (prostredníctvom jedného označenia funkciou „like“). Pri viacnásobnej účasti (pridaním viacerých označení funkciou „like“ napr. pod viacerými užívateľskými kontami jedného Súťažiaceho) Súťažiaceho si spoločnosť KARAVAN.sk s.r.o. vyhradzuje právo vylúčiť Súťažiaceho zo Súťaže.

 1. Priebeh a realizácia súťaže

Súťažiaci vstupuje do súťaže označením príspevku spoločnosti KARAVAN.sk s.r.o. týkajúci sa Súťaže na Facebookovej stránke spoločnosti KARAVAN.sk s.r.o. funkciou „like“ (ďalej len „Súťažný príspevok“). Využitím funkcie „like“ Súťažiaci reaguje na Súťažný príspevok, čím sa zapája do Súťaže.

Súťaž trvá v čase od 12.11.2021 od 00:01 hod. do 26.11.2021 do 24:00 hod. Označenia „like“, ktoré budú pridané po tomto termíne, nebudú zaradené do žrebovania.

Súťažiaci berie na vedomie, že Súťaž a označenia „like“ Súťažiacich zostávajú viditeľné pre každého návštevníka Facebookovej stránky spoločnosti KARAVAN.sk s.r.o.. Súťažiaci má možnosť svoje označenie „like“ kedykoľvek zmazať. Pokiaľ však Súťažiaci svoje označenie „like“ ešte pred oznámením o výhre, nemôže sa ďalej zúčastňovať na Súťaži.

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa za označenie „like“ považuje výlučne označenie graficky vyobrazené na sociálnej sieti Facebook ako uzavretá päsť a palec zdvihnutý nahor.

 1. Žrebovanie výhercov

Žrebovanie výhercov Súťaže sa uskutoční v sídle Usporiadateľa do piatich (5) pracovných dní od ukončenia Súťaže zo všetkých Súťažiacich, ktorí v termíne 12.11.2021 od 00:01 hod. do 26.11.2021 do 24:00 hod v súlade s týmito podmienkami Súťaže označia funkciou „like“ príspevok spoločnosti KARAVAN.sk s.r.o. týkajúci sa Súťaže na sociálnej sieti Facebook podľa bodu III. tohto štatútu. Zo všetkých označení „like“, ktoré spĺňajú súťažné zadanie, bude náhodne vyžrebovaný jeden výherca.

Jeden Súťažiaci môže vyhrať maximálne jednu výhru.

Výherca bude informovaný do siedmich (7) pracovných dní od uskutočnenia žrebovania spoločnosťou KARAVAN.sk s.r.o. formou uverejnenia príspevku spoločnosťou KARAVAN.sk s.r.o. na Facebookovej stránke spoločnosti KARAVAN.sk s.r.o. informujúceho o výhercovi súťaže.

Ak sa výherca neprihlási spoločnosti KARAVAN.sk s.r.o. na email: marketnig@karavan.sk a neposkytne spoločnosti KARAVAN.sk s.r.o. svoje kontaktné údaje do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa oznámenia informácie o výhre, zanikne jeho nárok na výhru a výhra zostáva v prospech Usporiadateľa a ten si vyhradzuje právo vyžrebovať náhradného výhercu, toto právo však nemusí využiť.

Rovnaký postup sa uplatní aj v prípade zrieknutia sa výhry výhercom. Vyplatenie peňažného plnenia výmenou za výhry nie je možné.

Komentáre pod Súťažný príspevok Súťažiacich, ktorých obsah je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, dobrými mravmi, alebo ktoré sú hanlivé alebo urážlivé, nesmú byť pridávané pod Súťažný príspevok spoločnosti KARAVAN.sk s.r.o. týkajúci sa Súťaže. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť Súťažiaceho, ktorý poruší tieto podmienky, zo Súťaže.

 1. Výhry

Usporiadateľ v zmysle týchto podmienok súťaže odovzdá výhercom v súťaži nasledovné výhry:

1x Dámske polo tričko HYMER

1x HYMER hračkárske auto

1x KARAVAN.SK deka

1x Dáždnik CARADO

Výhra bude výhercovi odovzdaná po dohode s výhercom.

Nie je možné sa odvolať voči výsledkom Súťaže. Na výhru Súťažiacemu nevzniká právny nárok.

Usporiadateľ nehradí Súťažiacim žiadne náklady, ani neplní žiadne odvodové povinnosti, ktoré im prípadne vzniknú z dôvodu ich účasti v Súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v Súťaži.

Výhry do výšky 350 eur nepodliehajú dani z príjmov podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky.

Výherca nemôže právo na výhru previesť na tretiu osobu.

Usporiadateľ má právo výhru výhercovi Súťaže neodovzdať v prípade, ak výherca súťaže nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení týchto podmienok Súťaže.

 1. Zmena podmienok súťaže / Ukončenie súťaže

Spoločnosť KARAVAN.sk s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť podmienky účasti alebo skrátiť, predĺžiť, ukončiť či prerušiť celú Súťaž alebo žrebovanie alebo ich časti. Toto platí najmä nie však výlučne  v prípadoch, ak sa vyskytnú okolnosti, ktoré by mohli obmedziť alebo zabrániť riadnemu priebehu Súťaže alebo žrebovania, ako napr. výskyt počítačových vírusov, chyby softvéru a hardvéru a/alebo iné technické dôvody, ktoré nie sú spojené iba s nezávažným obmedzením.

Toto platí aj v prípade, ak je priebeh Súťaže prerušený alebo ukončený  z právnych dôvodov, ako aj pri manipulácii alebo pokusoch o manipuláciu, ktoré by mali vplyv na správu, bezpečnosť, integritu a/alebo správny a riadny priebeh žrebovania.

Ak je prerušenie alebo ukončenie Súťaže spôsobené správaním sa Súťažiaceho, je Usporiadateľ oprávnený žiadať od tohto Súťažiaceho náhradu škody tým vzniknutej. Zmeny podmienok účasti na Súťaži, resp. aktualizované úplné znenie podmienok účasti na Súťaži (so zapracovanými doplneniami) usporiadateľ zverejní rovnakým spôsobom ako pôvodný štatút (podmienky súťaže).

 1. Ostatné

Tieto podmienky účasti a celý právny vzťah medzi Súťažiacimi a spoločnosťou KARAVAN.sk s.r.o. podliehajú výlučne právu Slovenskej republiky. Ak by boli jednotlivé ustanovenia podmienok účasti na Súťaži neplatné alebo sa stali neplatnými, ostáva platnosť ostatných podmienok účasti nedotknutá. Úplné znenie podmienok účasti na súťaži je dostupné po celý čas trvania Súťaže v sídle spoločnosti KARAVAN.sk s.r.o. a na webovej stránke https://www.karavan.sk/.

 1. Ochrana osobných údajov

Usporiadateľ ponúka možnosť zúčastniť sa Súťaže na Facebookovej stránke spoločnosti KARAVAN.sk s.r.o.. Účasťou v Súťaži (označením funkciou „like“ príspevok spoločnosti KARAVAN.sk s.r.o. týkajúci sa súťaže Odemny v KARAVAN.sk) vyjadruje súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich naplno dodržiavať.

Zároveň v súlade s príslušným Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj ako „Nariadenie“) udeľuje súťažiaci spoločnosti KARAVAN.sk s.r.o. súhlas na spracovanie osobných údajov (ďalej aj ako „Osobné údaje“) poskytnutých v rámci Súťaže (v rozsahu - oslovenie, meno, priezvisko, kontaktná adresa, kontaktné telefónne číslo, prípadne email, označenie Facebookového profilu a eventuálne aj vek, čo platí aj v prípade zákonného zástupcu), a to až do uplynutia stanovenej doby uchovávania alebo do písomného odvolania tohto súhlasu zaslaného usporiadateľovi poštou doporučene na adresu sídla, alebo e-mailom na marketing@karavan.sk.

Osobné údaje, ktoré boli usporiadateľovi odovzdané v rámci účasti na Súťaži, budú použité výlučne na účely realizácie Súťaže a marketingovej propagácie usporiadateľa (zaslanie výhry, príp. overenie veku, zverejnenie príslušných osobných údajov výhercu). Poskytnuté údaje budú usporiadateľom v prípade výhercu spracúvané po dobu šiestich (6) mesiacov od odovzdania výhry, následne budú vymazané v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Osobné údaje ostatných Súťažiacich budú po vyžrebovaní výhercov bezodkladne vymazané.

Po odvolaní súhlasu nie je však ďalšia účasť na Súťaži možná. Usporiadateľ poučuje Súťažiaceho, že poskytnutie osobných údajov súťažiacim je dobrovoľné. Súťažiaci, ktorý poskytol osobné údaje, zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé a je oprávnený ich Usporiadateľovi poskytnúť na spracúvanie v súlade s Nariadením. Súťažiaci zapojením sa do Súťaže potvrdzuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie podľa Nariadenia, najmä identifikačné údaje Usporiadateľa ako prevádzkovateľa, účel spracúvania osobných údajov (realizácia súťaže a marketingová propagácia Usporiadateľa), zoznam spracúvaných osobných údajov (oslovenie, meno, priezvisko, kontaktná adresa, email a kontaktné telefónne číslo, označenie Facebookového profilu a eventuálne aj vek), že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov, čase platnosti udeleného súhlasu, ako aj skutočnosť, že bol poučený o svojich právach ako dotknutej osoby v zmysle nariadenia (uvedené informácie sú dostupné na internetovej stránke usporiadateľa https://www.karavan.sk).

Účasťou v Súťaži Súťažiaci taktiež vyjadruje súhlas s bezodplatným zverejnením osobných údajov v masovokomunikačných prostriedkoch, a to na internete, a to v prípade, že sa stane výhercom výhry. Údaje poskytnuté Súťažiacim môžu byť spracúvané elektronicky.

Prevádzkovateľom v zmysle nariadenia je Usporiadateľ súťaže. Súťažiaci, ktorý poskytol Usporiadateľovi osobné údaje, má právo na prístup k osobným údajom (článok 15 ods. 1 Nariadenia), t. j. právo požadovať bezplatné poskytnutie  informácii  o osobných údajoch, ktoré o ňom  Usporiadateľ spracúva a ďalšie práva podľa Nariadenia, ak napríklad zistí, že Usporiadateľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z vyššie uvedeného Nariadenia, a má právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov (článok 16 Nariadenia), ako aj právo na výmaz osobných údajov (článok 17 Nariadenia)  a na obmedzenie spracúvania osobných údajov (článok 18 Nariadenia) Usporiadateľom, ktorý bude postupovať v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (vrátane predpisov o archívoch a registratúre). Ak ste spracúvané osobné údaje poskytli sami, máte právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 Nariadenia.

Vo vyššie uvedených prípadoch alebo v prípade otázok alebo sťažností sa môžete písomne alebo prostredníctvom emailu obrátiť na zodpovednú osobu pre oblasť ochrany osobných údajov. Ak máte podozrenie, že spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s Nariadením alebo došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov, môžete Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Zodpovednú osobu spoločnosti KARAVAN.sk s.r.o. pre oblasť ochrany osobných údajov môžete kontaktovať elektronicky na emailovej adrese marketing@karavan.sk alebo písomne na adrese Sereďská 247/4012, 917 05 Trnava.

 1. Upozornenie

Táto súťaž nie je realizovaná v spojení so spoločnosťou Facebook a nie je žiadnym spôsobom Facebookom sponzorovaná, podporovaná alebo organizovaná. Príjemcom informácií, ktoré Súťažiaci poskytne, nie je Facebook, ale spoločnosť KARAVAN.sk s.r.o..

V Trnave dňa 11.11.2021

späť na všetky novinky
KARAVAN.SK

TRNAVA

KARAVAN.sk s.r.o.
Seredská 247/4012
917 05 Trnava – Modranka
Slovenská republika


KOŠICE

Haniska 483
04457 Košice - okolie
Slovenská republika